چک لیست نگه داری دیگ بخار

روزانه: باز و بسته کردن شیر تخلیه (بسته به وضعیت آب بویلر چندین مرتبه در دوز) تخلیه و شستشوی شیشه ابنما و لول کنترلها و برسی عملکرد انها برسی دما و فشار بویلر در شرایط پایدار برسی دمای دودکش برسی فشار سوخت برسی وضعیت شعله از طریق دریچه بازدید…